ดัชนี IgG, IgM, TPHA และ Albumin ratio ในผู้ป่วย Latent Syphilis

Authors

  • พยนต์ หาญผดุงกิจ

Keywords:

IgG index, IgM index, TPHA index, albumin ratio

Abstract

การศึกษานี้เป็นการศึกษาถึงระดับ IgG index, IgM index, TPHA index และ Albumin ratio เปรียบเทียบกับการตรวจโดยวิธี conventional method ซึ่งตรวจหาระดับ cell, protein และ CSF serology ในผู้ป่วย Latent syphilis จำนวน 80 ราย ผลการตรวจไม่พบ reactive CSF serology เลย และพบระดับ index/ratio สูงเกินค่ามาตรฐานจำนวน 10 ราย (12.5%) จากการตรวจโดย conventional method พบว่า ระดับ cell และ/หรือ protein สูงเกินค่ามาตรฐาน 10 ราย (12.5%) ในจำนวนนี้มี 4 ราย ที่ตรวจพบระดับของค่าต่างๆ ค่าใดค่าหนึ่งสูงเกินค่ามาตรฐานทั้ง 2 วิธี ระดับ IgG index, IgM index และ albumin ratio มีความสัมพันธ์กับระดับ total protein (p < 0.0001) ขณะที่ ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ cell ใน CSF (p = 0.7438)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2008-04-18

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)