ผลของการสูดควันบุหรี่ต่อระบบไหลเวียนโลหิต

Authors

  • รุ้งตะวัน สุภาพผล

Keywords:

ควันบุหรี่, ระบบไหลเวียนโลหิต

Abstract

ฤทธิ์ต่อระบบไหลเวียนของการสูดควันบุหรี่มิได้มีสาเหตุมาจากสารตัวใดตัวหนึ่งแต่เป็นผลรวมาจากสารหลายๆชนิดในควันบุหรี่ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ นิโคติน polycyclic aromatic hydrocarbons และสารอื่นๆการสูดควันบุหรี่ทำให้ความสามารถในการรับออกซิเจนของหัวใจและประสิทธิภาพในการนำออกซิเจนไปใช้สร้าง  ATP   ลดลง  เพิ่มการทำงานของเกร็ดเลือด เร่งการเกิด atherosclerosis และการทำลายเนื้อเยื่อภายหลังการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดก็เพิ่มขึ้น  การสูดควันบุหรี่อยู่ทุกวันจะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจทั้งชนิดไม่รุนแรงและรุนแรงจนเสียชีวิตได้

The effect of secondhand  tobacco smoke on the cardiovascular system are not caused by a single component of the smoke, but rather are caused by the effects of many element , including carbon monoxide, nicotine, polycyclic aromatic hydrocarbons, and other. Passive smokeing reduce the ability of blood to deliver oxygen to the heart and compromises the myocardium's ability to use oxygen to create adenosine triphosphate. Secondhand smoke increases platelet activity,accelerates atherosclerotic lesions, and increases tisue damaging following ischemia or myocardial infartion. Nonsmokers exposed to secondhand smoke in everyday life exhibit and increases risk of both fatal and nonfatal cardiac events.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)