การใส่แว่นตาป้องกันการปนเปื้อนของเลือดและสารคัดหลั่งขณะทำคลอดทางช่องคลอด

Authors

  • ริต้า ไพศาลตันติวงศ์
  • เถาวลัย ถาวรามร

Keywords:

แว่นตา, สารคัดหลั่ง, ช่องคลอด

Abstract

ศึกษาอัตราการกระเด็นรวมทั้งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระเด็นและปริมาณการกระเด็นของเลือดและสารคัดหลั่งขณะทำคลอดทางช่องคลอด โดยวิธีวิจัยเชิงพรรณา ในหญิงเจ็บครรภ์คลอดที่คลอดทางช่องคลอดจำนวน 400 ราย ทำคลอดโดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 แพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์แพทย์ที่ใส่ goggles ขณะทำคลอด โดยการนับจำนวนจุดและขนาดของจุดเปื้อนของเลือดและสารคัดหลั่ง พบอัตราการกระเด็นขณะทำคลอดร้อยละ 48.7 ทางด้านหน้าและพบจำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 23 จุด ต่อการคลอด 1ครั้ง ไม่พบการกระเด็นทางด้านข้างของแว่น พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกระเด็น คือ การตั้งครรภ์แรก มารดาที่มีน้ำหนักมากกว่า การคลอดที่ใช้สูติศาสตร์หัตถการ ผู้ทำคลอด (อาจารย์แพทย์) การตัดฝีเย็บชนิด mediolateral การฉีดขาดของช่องคลอดระดับ 3 และ 4 และระยะเวลาการคลอดนาน และไม่พบว่าปัจจัยใดข้างต้นมีความสัมพันธ์กับปริมาณกระเด็นของเลือดและสารคัดหลั่ง The study was performed as descriptive study to evaluate blood and body fluid splash during vaginal delivery about incidence rate of splash, factor(s) related to splash and factor(s) related to amount of splash. Number and size of splash droplets at front and side of goggles wearing during four hundred vaginal deliveries by extern, resident and staff were recorded into questionare. Data analysis showed that the splash incidence rate at front of goggles was high(48.7%) but was not found at the side panel. The number of splash droplet at front ranging from one to twenty three per delivery. The factors related to splash are nullipara, high maternal weight, operative delivery, obstetrician (staff), mediolateral episiotomy, third and fourth degree of perineal tear and long delivery time. This study found that no such factors related to the amount of splash.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)