ความสัมพันธ์ของประเภทของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกับผู้การป่วย/การตาย ของทารกและกับความผิดปกติขณะตั้งครรภ์ของมารดา

Authors

  • พสุวัฒน์ คงศีล

Keywords:

ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย, ความผิดปกติขณะตั้งครรภ์ของมารดา

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ ต้องการหาความสัมพันธ์ของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกับการป่วย-การตายของทารก และกับความผิดปกติขณะตั้งครรภ์ของมารดา โดยทำการศึกษาแบบ cross sectional study ที่วชิรพยาบาล ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2533 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2534 รวม 18 เดือน รวบรวมทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยได้ 964 ราย พบอุบัติการร้อยละ 9.17 ของทารกเกิดมีชีพ อัตราป่วยร้อยละ 54.15 อัตราตายร้อยละ 4.98 ทารกคลอดก่อนกำหนดและโตช้าในครรภ์ (preterm SGA) มีอัตราป่วยและตายสูงที่สุด ความผิดปกติขณะตั้งครรภ์ที่มีความสัมพันธ์กับประเภทของทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยคือ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ และรกเกาะต่ำ สาเหตุการป่วยที่พบบ่อยที่สุดคือ jaundice สาเหตุการป่วยที่มีความสัมพันธ์กับประเภทของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยได้แก่ birth asphyxia, respiratory distress sydrome, jaundice, meconium aspiration syndrome และ polycythemia สาเหตุการตายที่พบบ่อยที่สุด คือ pulmonary problems สาเหตุการตายที่มีความสัมพันธ์กับประเภทของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมีเพียง malformations เท่านั้น This study was designed as a cross sectional study to evaluate relationships between types of the low birthweight (LBW) infants and their morbiddity&mortality and also maternal pregnancy-related disorders. During the period of 18 months from January 1, 1990 to June 30, 1991, there were 964 LBW infants delivered at Vajira hospital. The incidence of LBW infants was 9.17 percent of total live birth. The morbidity rate was 54.14 percent. The mortality rate was 4.98 percent. The preterm SGA infants had the highest morbidity and also the highest mortality. Beside the other maternal pregnancy-related disorder, only hypertension in pregnancy, premature repture of the membranes and placenta previa were significantly related to the type of LBW infants. Tge most common illness was jaundice. The causes of illness which related to the type of LBW infantswere birth asphyxia, respiratory distress sydrome, meconium aspiration syndrome and polycythemia. The most common cause of death was pulmonary problems. The cause of death which related to types of LBW infants was only malformations.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)