การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของการทดสอบคัดกรองโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีดื่มกลูโคส 50 กรัม ระหว่างภาวะรับประทานอาหารและงดอาหารมาก่อนการทดสอบ

Authors

  • วิเชียร มโนเลิศเทวัญ

Keywords:

โรคเบาหวาน, หญิงตั้งครรภ์, กลูโคส

Abstract

จากการศึกษาหญิงตั้งครรภ์ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ซึ่งมีอายุครรภ์ระหว่าง 24- 28 สัปดาห์ และมาฝากครรภ์ที่วชิรพยาบาล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2539 ถึงเดือนพฤษภาคม 2540 ทั้งหมด 180 ราย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือหญิงตั้งครรภ์ที่รับประทานอาหารมาก่อนทำการทดสอบ ส่วนกลุ่มที่ 2 คือหญิงตั้งครรภ์ที่งดอาหารมาก่อนทำการทดสอบ นำมาทดสอบคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์โดยวิธีรับประทานกลูโคส 50 กรัม พบว่ากลุ่มที่รับประทานอาหารมาก่อนการทดสอบมีความไว ร้อยละ 71 ความจำเพาะร้อยละ 72 ส่วนในกลุ่มที่งดอาหารก่อนการทดสอบ มีความไวร้อยละ 88 ความจำเพาะร้อยละ 73 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p = 0.57 และ 0.89 ตามลำดับ) 180 pregnant women with high risk factors for gestational diabetes mellitus and gestational age between 24-28 weeks were studied from june 1996 to May 1997. These women were divided in to 2 groups, group 1 consisted of 90 cases with fedstate before test, group 2 consisted of 90 cases with fasting state before test. The 50 gram glucose challenge test was performed in all cases.The results showed that the sensitivity and the specificity of the 50 gram glucose challenge test in fed state is 71% and 72% respectively. In fasting state is 88% and 73% respectively.The differnces in sensitivity and speclificity of both conditions were statistically insighificant(P = 0.57 and 0.89 respectively)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)