ประสิทธิภาพของยา buprenorphine เปรียบเทียบกับยา meprodine hydrochloride ในการบรรเทาอาการปวดระหว่างเจ็บครรภ์คลอด

Authors

  • วัลลภ ปานพูนทรัพย์

Keywords:

buprenorphine, meridine

Abstract

การศึกษานี้ต้องการศึกษาประสิทธิผลของยา buprenorphine ในการระงับความเจ็บปวดระหว่างการเจ็บครรภ์เปรียบเทียบกับประสิทธิผลของยา mepridine ว่าแตกต่างกันหรือไม่ โดยการศึกษาแบบ blinded, random, prospective ในสตรีตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์ระยะ early active จำนวน 325 คน พบว่าการใช้ยา buprenorphine เข้าทางหลอดเลือดดำ สามารถระงับความเจ็บปวดระหว่างการเจ็บครรภ์ได้นานกว่าการให้ยา mepridine เข้าทางหลอดเลือดดำ แต่ประสิทธิผลของยา buprenorphine ชนิดอมใต้ลิ้นในการระงับความเจ็บปวดระหว่างการเจ็บครรภ์ต่ำกว่าการให้ยา mepridine เข้าทางหลอดเลือดดำ การให้ยา buprenorphine เข้าทางหลอดเลือดดำมีผลให้ช่วงระยะเวลารอคลอดยาวนานขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยา mepridine เข้าทางหลอดเลือดดำ (322.85 ± 185.69 vs 257.62 ±118.54 นาที) แต่วิธีการคลอดของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ยา buprenorphine และ mepridine มีผลกดการหายใจทารกหลังคลอด แต่ไม่มีผลต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดหรือทารกน้ำหนักตัวน้อย การให้ยา promethazine ร่วมกับยาระงับปวดจะช่วยให้ประสิทธิผลของยาระงับปวดสูงขึ้น นอกจากฤทธิ์ในการช่วยลดการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน สรุป การให้ยา buprenorphine เข้าทางหลอดเลือดดำสามารถระงับความเจ็บปวดระหว่างการเจ็บครรภ์ได้นานกว่าการให้ยา mepridine เข้าทางหลอดเลือดดำ แต่ประสิทธิผลของยา buprenorphine ชนิดอมใต้ลิ้นในการระงับความเจ็บปวดระหว่างการเจ็บครรภ์ต่ำกว่าการให้ยา mepridine เข้าทางหลอดเลือด OBJECTIVE: The aim of the study was to assess the efficacy in relif of labor pain between buprenorphine and mepridine hydrochloride. STUDY DESIGN : Prospotive, randomized study. SETTING : Department of Obstetrics and Gynecology, Vajira hospital. PARTICIPANTS : Three handred and twenty five parturients were randomly allotted to 5 groups an received sublingual buprenorphine, intravenous meperidine, sublingual buprenorphine plus intravenous promethazine, intravenous meperidine plus promethazine, intravenous buprenorphine plus promethazine respectively. MAIN OUTCOME MEASURES : The number of the parturients who felt better, time from active labor until giving the birth, method of delivery, and untoward or side effects on the parturients and newborns. RESULTS : Intravenous buprenorphine could relieve labor pain longer and more afficacious than intravenous meperidine (38.46% versus 6.15% felt better for an interval more than thirty minutes). But sublingual buprenorphine was less efficacious than intravenous meperidine ( 38.46% and 49.23% versus 50.75% and 56.81% ,P <0.05). For the adverse effects, intravenous buprenorphine prolonged an interval between active phase of the labor and giving the birth significantly compared with intravenous meperidine (322.85±185.69 VS 257.62 ± 118.54). However it remain no effect on method of delivery. Both buprenorphine and meperidine could depress on the infant's respiration but did not increase an incidence of post-partum hemorrhage of the partureints or low birth weight infants. The prescription of promethazine in combination with the analgesic agents could also improve the efficacy in relief of labor pain besides the prevention of nausea and vomit. CONCLUSIONS: The efficacy of intravenous buprenorphine in relif of the labor pain was better than intravenous meperidine. KEY WORDS : buprenorphine, meridine, relief, labor, pain.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)