ฤทธิ์ในการยับยั้งและทำลายเชื้อราของอนุพันธ์ของไคโตแซน; การศึกษาทางหลอดทดลอง

Authors

  • สมชาย สันติวัฒนกุล

Keywords:

อนุพันธ์ของไคโตแซน

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)