การตรวจหาเชื้อพยาธิเท้าช้าง Wuchereria bancrofti และเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum ในเลือดโดยใช้เทคโนโลยีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบผสม

Authors

  • โกสุม จันทร์ศิริ
  • วาสนา สุขุมศิริชาติ
  • จันทร์ทรา ตนันท์ยุทธวงศ์
  • นพพร ศราธพันธุ์
  • ศิริชัย พรรณธนะ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads