การซ่อมแซมอุปกรณ์เจาะช่องท้องที่ชำรุดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

Authors

  • อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
  • สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

Keywords:

การซ่อมแซมอุปกรณ์เจาะช่องท้อง

Abstract

...

Downloads

How to Cite

1.
มโนมัยพิบูลย์ อ, วัฒนศิริชัยกุล ส. การซ่อมแซมอุปกรณ์เจาะช่องท้องที่ชำรุดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่. J Med Health Sci [Internet]. 2008 Sep. 25 [cited 2024 Apr. 22];9(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/61625