การแก้ปัญหาสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมในชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง": กรณีศึกษา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Authors

  • อารี ช่างทอง
  • สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
  • สถาพร ตวันฉาย
  • พจนี เทียมศักดิ์

Keywords:

การมีส่วนร่วม, ชาวไทยภูเขา, การพัฒนาด้านสาธารณสุข

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)