กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวเวชปฏิบัติในประเทศไทย

Authors

  • ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

Keywords:

กฎหมาย, พระราชบัญญัติเงินทดแทน, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, โรคจากการทำงาน

Abstract

ผลกระทบต่อสุขภาพที่มีสาเหตุจากการทำงานเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ โดยกฎหมายถือเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมและป้องกันดังกล่าว ในประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องการดูแลสุขภาพผู้ทำงานในสถานประกอบการทั้งระยะก่อนเกิดโรคจากการทำงานและระยะเกิดโรคจากการทำงาน แม้เมื่อเกิดภาวะทุพพลภาพขึ้นภายหลังการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานก็มีกฎหมายที่คุ้มครองเช่นกัน บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลสุขภาพคนทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักอยู่ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ยังมีกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคนทำงานอีกด้วย บทความนี้จึงได้รวบรวมกฎหมายโดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์ในสถานประกอบการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพคนทำงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)