Medical students’ reflection from Community Based Learning during training at community hospital in Thai - Mynmar border area

Authors

  • Rungnapha Siriphonphaibool
  • Worasit Charoensin
  • Chaiyakit Udnan
  • Supachai Nathongchai

Keywords:

community based learning, evaluating learning outcomes, medical education

Abstract

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้รับมอบหมาย
ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 3
ซึ่งเป็นวิชาบังคับของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรายวิชานี้กำหนด
ให้นิสิตแพทย์ไปฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชุมชนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แต่ถึงกระนั้น การดำเนินงานที่ผ่านมา
รายวิชาดังกล่าวยังไม่เคยประเมินผลหรือสะท้อนภาพผลการเรียนรู้ในมุมมองของนิสิตแพทย์อย่างเป็น
ระบบ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ที่นิสิตแพทย์ได้รับจากการฝึกปฏิบัติที่
โรงพยาบาลชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการศึกษา
เอกสารจากงานเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง ภาพสะท้อนการฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชุมชน ของนิสิตแพทย์
ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 - 2560 จำนวน 30 เรื่อง ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและ
การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ผลการวิจัยพบว่า เรียงความของนิสิตแพทย์ได้สะท้อนผลการเรียนรู้จาก
การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชนหลายประเด็น ได้แก่ (1) ความรู้ทางคลินิก จำนวน 100 % (2) การ
ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 93.3 % (3) การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ จำนวน 83.3 % (4) การดูแลผู้ป่วยด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ จำนวน 70 % และ (5) ข้อจำกัดของโรงพยาบาลทุติยภูมิ จำนวน 20 % อย่างไร
ก็ตาม จากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานสามารถสนับสนุนให้
นิสิตแพทย์พัฒนาความรู้ทางคลินิกควบคู่ไปกับการสร้างความผูกพันต่อชุมชน รวมทั้งการพัฒนาจิตใจของ
นิสิตแพทย์ให้เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

--

Published

2019-04-29

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)