Return to Article Details ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพทางกายต่อสมรรถภาพทางกาย ของผู้สูงอายุในภาวะก่อนเปราะบาง Download Download PDF