การกระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่มาลำไส้เล็กส่วนต้นในผู้ป่วยที่มาด้วย Trousseau’s syndrome

Authors

  • ปิยนันท์ ชนไมตรี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อัศวิน สุดเจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปิยกรณ์ พูลแย้ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ภานุณัฎฐ์ ม่วงน้อย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วรรณพร บุรีวงษ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สัณห์สิรี สุดชื่น ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เทอดเกียรติ ตรงวงศา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • มนัสนันท์ รวีสุนทรเกียรติ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งกระจายมาลำไส้เล็กส่วนต้น, Trousseau’s syndrome

Abstract

บทคัดย่อ
การกระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่มักพบที่ต่อมน้ำเหลือง ตับ ปอด และเยื่อบุช่องท้อง การกระจาย ของมะเร็งลำไส้ใหญ่มาลำไส้เล็กส่วนต้นพบได้น้อยมาก กลไกการกระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้านขวา มาลำไส้เล็กส่วนต้นเชื่อว่าเกิดจากการกระจายมาทางน้ำเหลืองผ่านต่อมน้ำเหลืองและ mesentery โดยมักพบ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณ hepatoduodenal ligament โตร่วมด้วย ผู้นิพนธ์รายงานผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มี การกระจายมาลำไส้เล็กส่วนต้นที่มาด้วย Trousseau’s syndrome

 

Abstract
In colon cancer, common sites of metastasis are regional lymph node, liver, lung and peritoneum. Duodenal metastasis is rare. Pathogenesis of duodenal metastasis from right-sided colon is lymphatic spreading via periduodenal lymph node and mesentery. Lymph node at hepatoduodenal ligament is the predictor of duodenal metastasis. We report a case of colonic cancer with duodenal metastasis who presented with Trousseau’s syndrome.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Brahmbhatt P, Ross J, Saleem A, et al.
Recurrent adenocarcinoma of colon
presenting as duodenal metastasis with
partial gastric outlet obstruction: A case
report with review of literature. World J
Oncol 2013;4(2):102-6.
2. Varki A. Trousseau’s syndrome: multiple
definitions and multiple mechanisms.
Blood 2007;110:1723-9.
3. I k u s h i m a S , O n o R , F u k u d a K ,
et al. Trousseau’s syndrome: cancerassociated thrombosis. Jpn J Clin Oncol
2016;46(3):204-8.
4. Akl EA, Vasireddi SR, Gunukula S, et al.
Anticoagulation for the initial treatment
of venous thromboembolism in patients
with cancer. Cochrane Database Syst
Rev 2011;6:CD006649.
5. Buller HR, Davidson BL, Decousus H,
et al. Fondaparinux or enoxaparin for
the initial treatment of symptomatic
deep venous thrombosis: a randomized
trial. Ann Intern Med 2004;140:867-73.
6. B a r s a m S J , P a t e l R , A r y a R .
Anticoagulation for prevention and
treatment of cancer-related venous
thromboembolism. Br J Haematol
2013;161:764-77.
7. Iwamuro M, Uetsuka H, Makihata K,
et al. Metastatic tumors in the
duodenum: A report of two cases.
[Internet] [cited 2017 Aug 13]. Available
from: http://www.cancerjournal.net.
8. Diamond RT, Greenberg HM, Boult IF.
Direct metastasis spread of right colonic
adenocarcinoma to duodenum-barium
and computed tomographic findings.
Gastrointest Radiol 1981;6:339-41.
9. Alfonso A, Morehouse H, Dallemand S,
et al. Local duodenal metastasis from
colonic carcinoma. J Clin Gastroenterol
1979;1:149-52.

Downloads

Published

2018-04-30

Issue

Section

Case Report/Series (รายงานผู้ป่วย)