ประสิทธิภาพของ Therapeutic Lifestyle Change Diet เพื่อส่งเสริมภาวะไขมันในเลือดในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

Authors

  • อลงกต สิงห์โต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นริศา เรืองศรี สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

เอชไอวี, โภชนาการ, โภชนบำบัดทางการแพทย, ไขมันในเลือด

Abstract

บทคัดย่อ
Therapeutic Lifestyle Change diet (TLC diet) เป็นวิธีการดูแลทางโภชนบำบัดทางการแพทย์วิธีหนึ่ง ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติได้เป็นอย่างดี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการให้โภชนบำบัดทางการแพทย์โดยใช้ TLC diet ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะ ไขมันผิดปกติ โดยได้ทำการคัดอาสาสมัครที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม ราชเทวี ณ ศรีราชา จำนวน 165 คน ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ อาสาสมัครทุกคนได้ถูกนัดหมายให้มาพบ กับนักกำหนดอาหารวิชาชีพ ทั้งหมด 6 ครั้ง รวมระยะเวลา 12 สัปดาห์ เพื่อเข้ารับโภชนบำบัดทางการแพทย์ ตามแนวทางของ TLC diet ในการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ผลการศึกษาที่ได้ พบว่า เมื่อเสร็จสิ้นการนัดหมายในสัปดาห์สุดท้ายอาสาสมัครมีภาวะสุขภาพทั่วไปที่ดีขึ้น โดยมีระดับดัชนีมวลกาย น้ำหนักตัวจากไขมัน ระดับไตรกลีเซอไรด์และระดับไขมัน LDL-cholesterol ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ พบว่าปริมาณการรับประทานไขมันและโซเดียมของอาสาสมัครลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p<0.05) จึงสรุปได้ว่า TLC diet มีประสิทธิผลในการส่งเสริมภาวะไขมันในเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

Abstract
Therapeutic Lifestyle Change diet (TLC diet) is an effective nutritional care process for people with dyslipidemia. This study aimed to investigate the effectiveness of the TLC diet for treatment of people living with HIV (PLHIV) with abnormal blood lipid profiles. One hundred and sixty-five PLHIV with dyslipidemia at the Out-Patient Department of Queen Savang Vadhana memorial hospital were recruited. Participants were asked to meet the registered dietitian for 6 times (over 12 weeks) to obtain knowledge about the food habits and physical activity based on TLC diet guidelines. The results revealed that the overall health of participants
after intervention was improved. Their average body mass index (BMI), percent of body weight from fat, level of triglyceride, LDL-cholesterol, and total cholesterol after intervention were significantly decreased. In addition, the amount of fat and sodium consumption after intervention were significant lower. In conclusion, the TLC diet, and life style modification is an effective nutritional care process to improve blood lipid profiles among PLHIV.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Feeney ER, Mallon PW. HIV and
HAART-associated dyslipidemia. Open
Cardiovasc Med J 2011;5:49-63.
2. Dave JA, Levitt NS, Ross IL, et al.
Anti-retroviral therapy increases the
prevalence of dyslipidemia in South
African HIV-infected patients. PLoS ONE
2016;11(3):e0151911.
3. Mangili A, Polak JF, Quach LA, et
al. Markers of atherosclerosis and
inflammation and mortality in patients
with HIV infection. Atherosclerosis
2011;214(2):468-73.
4. Benjamin LA, Bryer A, Emsley HC, et
al. HIV infection and stroke: current
perspectives and future directions.
Lancet Neurol 2012;11(10):878-90.
5. Lana LGC, Junqueira DRG, Perini E, et
al. Lipodystrophy among patients with
HIV infection on antiretroviral therapy:
a systematic review protocol. BMJ
2014;2014(4):e004088.
6. Qi L, Ding X, Tang W, et al. Prevalence
and risk factors associated with
dyslipidemia in Chongqing. Int J Environ
Res Public Health 2015;12(10):13455-65.
7. Bays HE, Toth PP, Kris-Etherton PM, et
al. Obesity, adiposity, and dyslipidemia:
A consensus statement from the
National Lipid Association. J Clin Lipidol
2013;7:304-13.
8. Welty FK, Stuart E, O’Meara M, et
al. Effect of addition of exercise to
Therapeutic Lifestyle Changes diet in
enabling women and men with coronary
heart disease to reach adult treatment
panel III low-density lipoprotein
cholesterol goal without lowering highdensity lipoprotein cholesterol. Am J
Cardiol 2002;89:1201-4.
9. Lo J. Dyslipidemia and lipid management
in HIV-infected patients. Curr Opin
Endocrinol Diabetes Obes 2011;8(2):144-7.
10. Johnson MO, Neilands TB, Dilworth S,
et al. The role of self-efficacy in HIV
treatment adherence: Validationof
the HIV treatment adherence selfefficacy scale (HIV-ASES). J Behav Med
2007;30(5):359-70.
11. Schröder H, Covas MI, Marrugat J, et
al. Use of a three-day estimated food
record, a 72-hour recall and a foodfrequency questionnaire for dietary
assessment in a Mediterranean Spanish
population. Clin Nutr 2001;20(5):429-37.
12. Sammasud R. Thai food exchange list.
Thai J Parenter Enteral Nutr 2004;15(1).
13. Boonchoo W, Takemia Y, Hayashic F,
et al. Dietary intake and weight status of
urban Thai preadolescents in the context
of food environment. 2017;8:153-7.
14. Hertzog MA. Considerations in
determining sample size for pilot studies.
Res Nurs Health 2008;31(2):180-91.
15. Gordon NF, Salmon RD, Franklin BA, et
al. Effectiveness of therapeutic lifestyle
changes in patients with hypertension,
hyperlipidemia, and/or hyperglycemia.
Am J Cardio 2004;94:1558-61.
16. Pescatello LS, and American College of
Sports Medicine. ACSM’s Guidelines for
Exercise Testing and Prescription. 9th ed.
Wolters Kluwer/Lippincott Williams &
Wilkins Health; 2014.
17. Levy I, Mor Z, Anis E, et al. Men who
have sex with men, risk behavior, and
HIV infection: Integrative analysis of
clinical, epidemiological, and laboratory
databases. CID. 2011;52:1363-70.
18. Maia Leite LH, De Mattos Marinho
Sampaio AB. Progression to overweight,
obesity and associated factors after
antiretroviral therapy initiation among
brazilian persons with HIV/AIDS. Nutr
Hosp 2010;25(4):635-40.
19. Xu L, Munir K, Kanabkaew C, et al.
Factors influencing antiretroviral
treatment suboptimal adherence
among perinatally HIV-infected
adolescents in Thailand. PLoS ONE
2017;12(2):e0172392. doi:10.1371/
journal.pone.0172392.
20. Lertpiriyasuwat C, Pradipasen M,
Thiangtham W, et al. Sexual behaviors
during antiretroviral therapy among HIVinfected patients, Thailand. Southeast
Asian J Trop Med Public Health
2007;38(3):455-65.
21. Morris SF, Wylie-Rosett J. Medical
Nutrition Therapy: A Key to Diabetes
Management and Prevention. Clin
Diabetes 2010;28(1):12-8.
22. S c h w i n g s h a c k l L , H o f f m a n n G .
Comparison of effects of long-term
low-fat vs high-fat diets on blood lipid
levels in overweight or obese patients:
a systematic review and meta-analysis. J
Acad Nutr Diet 113(12):1640-61.
23. The Thai Hypertension Society, Thai
Guidelines on the Treatment of
Hypertension Update 2015, Trickthink
Printing, Chiangmai; 2015.
24. Buranakitjaroen P, Phoojaroenchanachai
M. The prevalence of high sodium
intake among hypertensive patients at
hypertension clinic, Siriraj Hospital. J
Med Assoc Thai 2013;96(2):1-8.
25. Ramos SC, Fonseca FA, Kasmas SH. The
role of soluble fiber intake in patients
under highly effective lipid-lowering
therapy. Nutr J 2010;10:80.
26. Wang Y, Xu D. Effects of aerobic exercise
on lipids and lipoproteins. Lipids Health
Dis 2017;16:132.

Downloads

Published

2018-04-30

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)