การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Authors

  • อะเคื้อ กุลประสูติดิลก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

การดูแลสุขภาพ, ผู้สูงอาย, การมีส่วนร่วม, ชุมชน

Abstract

บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มอาสาสมัครที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 53 คน ถูกคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากสองชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร ประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) การสนทนากลุ่ม และการประชุมกลุ่ม การวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 กระบวนการ 1) ค้นหา และใช้ทุนทางสังคม 2) ค้นหาปัญหาสุขภาพ 3) ออกแบบกิจกรรม และ 4) พัฒนาข้อตกลงในชุมชน ผลการ วิจัย พบว่า การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ทุนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนิน กิจกรรม ชุมชนที่มีแกนนำและสมาชิกที่มีความเข้มเข็ง เสียสละ ย่อมส่งผลให้ทุนบุคคลมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ นอกจากนี้ การพึ่งพาตนเองของชุมชนด้วยการหาทุนเงินจะทำให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้ยั่งยืน มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาสุขภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการกำหนดข้อตกลง ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการมี ส่วนร่วมของชุมชนทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีขึ้น มีการจัดกิจกรรม รายเดือน ผู้สูงอายุมีศักยภาพเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ มีการแสวงหาและใช้ทุนทางสังคมได้อย่างเหมาะสม

Abstract
This participatory action research (PAR) aimed to study the elderly health care with community participation. A total of 53 volunteers (age >60 years old) were recruited by purposive sampling from two communities located around Phranakhon Rajabhat University. The data was collected by using interviewing form, Barthel activities of daily living (ADL), group discussion, and group meeting. Then, it was analyzed by descriptive statistics and content analysis. The methodology comprised of 4 processes; 1) finding and using social capital, 2) finding health problem, 3) activity design, and 4) agreement development in community.
The results revealed that the most important thing in processing the elderly health care with community participation was personal capital. A community with robust, dedicated leaders and members always tends to obtain the efficiency of personal capital. Besides, the selfreliance of the community by revolving fund would enable more sustainable elderly health care and provide the elderly a chance to participate in designing activities consistent to their health issues by using group process in developing agreements. Consequently, there are elderly aggregation to exercise for better health, monthly activities can be organized, some
elders have potential to be experts and transfer their knowledge, and the social capital can be utilized properly.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Office of the National Economic and
Social Development Board. Population
Estimation of Thailand 2000 - 2025;
2010.
2. Jitramontree N, Thongchareon V,
Thayansin S. Good Model of Elderly
Care in Urban Community. J Nurs Sci
2011;29(2):67-74.
3. Jitramontree N. Elderly care and
welfare system. In: Thongcharoen V,
editor. Elderly nursing science and arts.
Bangkok: Textbook project, Faculty of
Nurse, Mahidol University; 2011. p.315-43.
4. Sittipreechachan P, Priyatruk P,
Chotkakam Y. Community participation
in the process of care of elderly at
Mabcare Subdistrict. J Royal Thai army
Nurs 2012;13 (2):8-17.
5. Yodpet S, Sombat L, Chokthanavanich P,
et al. Good models on the elderly care
by family and community in rural areas
in Thailand. J Gerontol Geriatr Med
2009;10(3):13-24.
6. Bang Ken District Office. Community
Development and Social Welfare
Department. Elderly information in Bang
Ken District; 2014.
7. Public Health Center 24 Bang Ken,
Department of Health BMA. Organization
Profile; 2015.
8. Nanthabootr K. Community Health Care
System: Concept, Tool, Design. Bangkok,
Usa Printing, 2007.
9. Chankham W, Buajaroen H, Oasvichean
C. Elderly care system model by
community and local government with
self-management Case study: Targnam
Sub-district local government, Inburee
District, Singburee Province. Area Based
Dev Res J 2015;7(3):22-41.
10. Sittipreechachan P, Priyatruk P.
Community health care system
development process: 14 case studies of
communities in central region. J Public
Health Nurs 2014;28(1):1-15.
11. Bang Ken District Office. Civil Registration
Department. List of population by age
range, Bang Ken District, Bangkok; 2015.
12. Mikanorn J, Viripiromgool S, ThammaAphiphol K, et al. The follow-up,
evaluation and lessons learned of
the Thai Elderly Club Association,
Kanchanaburi Province, Nakhonpathom,
ASEAN Institute for Health Development
Mahidol University; 2012.
13. Thai health (Internet). NCDs, (updated
2016 March 10). Available from: http://
www.thaihealth.or.th/ micrositeb/
categorie/5/ncds s /2/173/176.
14. Jewpattanakul Y, Reungthongdee U,
Tabkeaw T. The Effect of the arm
swing exercise with family participation
program on exercise behavior in elderly
with essential hypertension. J Nurs Sci
2012;30(2):46-57.
15. Colberg SR, Sigal RJ, Fernhall B, et al.
Exercise and type 2 diabetes. Diabetic
Care 2010;33(12):2692-6.
16. Thirapatarapong W. Exercise for
Diabetes. J Thai Rehabilitation Medicine
2007;18(2):70-2.
17. Numpoon J. Exercise health promotion
in hypertensive patients. J Public Health
Nursing 2014;28(1):70-80.

Downloads

Published

2018-04-30

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)