การจัดการศูนย์พักพิงจังหวัดนครนายกในภาวะวิกฤติอุทกภัย 2554: การจัดการด้านสุขภาพ

Authors

  • สุธีร์ รัตนะมงคลกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สุคนธ์ วรรธนะอมร สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • นิลภา จิระรัตนวรรณะ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เดือนเพ็ญ สาคร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ผกามาศ นฤนาทวานิช โรงพยาบาลนครนายก
  • นพภัสสร วิเศษ โรงพยาบาลบ้านนา
  • ธษิดา เดชานนทโรจน โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • รุ่งทิพย์ จันทราช โรงพยาบาลองครักษ
  • ิตติยา สันติผลธรรม โรงพยาบาลองครักษ์

Keywords:

การจัดการศูนย์พักพิง, จังหวัดนครนายก, ภาวะวิกฤติอุทกภัย

Abstract

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการศูนย์พักพิงในจังหวัดนครนายกในมิติของโครงสร้าง กายภาพ ความปลอดภัย อาหาร และการดูแลสุขภาพ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้ดำเนินการในศูนย์พักพิง ในจังหวัดนครนายก ที่ดูแลผู้ประสบภัยน้้ำท่วมในช่วงเดือนตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554จำนวน 8 แห่งผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อาศัยในศูนย์พักพิง ฝ่ายปกครองจังหวัด ผู้บริหารศูนย์พักพิง และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์พักพิง การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ด้านเนื้อหาและแก่นสาระ ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นในส่วนต่างๆ ของส่วนราชการหรือชุมชนทั้ง 8 แห่งในจังหวัดนครนายก มีรูปแบบ ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีผู้ว่าราชการเป็นหน่วยประสานงานกลาง การจัดการความปลอดภัยของศูนย์พักพิง มีมาตรการหลายประการตั้งแต่การลงทะเบียนบุคคลที่เข้าพักพิง ไปจนถึงการตั้งจุดตรวจของตำรวจ เป็นต้น การจัดการอาหารใช้รูปแบบจ้างแม่ครัวเข้ามาจัดการอาหารทั้งสามมื้อ ที่สำคัญคือ การจัดอาหารที่ตรงกับความ ต้องการทั้งในเชิงสุขภาพและเชิงวัฒนธรรม การดูแลทางสุขภาพเริ่มต้นที่การคัดกรองโรคของผู้พักพิง การจัด ที่พักให้เหมาะสม การมีโรงพยาบาลที่ดูแลอย่างต่อเนื่องรวมถึงระบบส่งต่อ การดูแลปัญหาสุขภาพจิต ในการ จัดตั้งศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยพิบัติในอนาคตอาจใช้การจัดการเป็นลักษณะของเครือข่ายของศูนย์พักพิงเป็น รายจังหวัดเช่นที่นครนายก ซึ่งเป็นการเชื่อมการทำงานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ควรมีการเตรียมความพร้อม ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจเป้าหมายและแนวปฏิบัติร่วมกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรและความเข้มแข็งใน ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีคณะทำานกลางที่ช่วยกำกับติดตามการดำเนินงานในศูนย์ต่างๆ เพื่อให้ ผู้พักอาศัยได้รับความสะดวกสบายและเตรียมพร้อมกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมอย่างมีความพร้อมและเข้มแข็ง

Abstract
This research aimed to study the management of the flood shelter in terms of infrastructure, safety, food, and health care using the qualitative research approach in 8 shelters in Nakhon Nayok Province. This qualitative research was conducted in eight shelters in Nakhon Nayok Province between October and December 2011. Key informants were flood victims, provincial officers and shelter officers. Data were collected using observations, in-depth interviews, focused group discussions, documentations and analysed by content analyses and thematic analyses. The eight shelters were established in various parts of the province with
different administrations overseen by the provincial governor. Safety measures included from registrations of the flood victims to surveillance of the police. Food was prepared by chefs being hired from local people to serve the needs of the flood victims. Health care in the shelters was started at the beginning at the registration desk by screening victims with risk of having mental health. For the future shelter establishments for disasters, a management of a cluster of shelters within a provincial area could be an option as can be seen in Nakhon Nayok. In addition, personnel should be prepared to understand the goals and practices. Local
resources and strength should be utilized for the ultimate benefit by having a central network committee to govern the individual shelters in order to provide a comfort accommodation and return home with resilience.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Economic Intelligence Team. Thailand
floods 2011 impact and recovery
from business survey. Bangkok:
Macroeconomic and Monetary Policy
Department, Bank of Thailand; 2012.
2. The World Bank. Thai Flood 2011: rapid
assessment for resilient recovery and
reconstruction planning. Nonthaburi:
The Graphico Systems Co., Ltd.; 2012.
3. Nakorn Nayok Public Relation Office. The
Governor of Nakhon Nayok established
7 temporary shelters. Nakorn Nayok:
Government Public Relation Nakorn
Nayok; 2011.
4. Advisors’ Group of Department of
Mental Health. Guidelines of establish
coordinating center and shelter for flood
victims by community participation.
Nonthaburi: Department of Mental
Health, Ministry of Public Health; 2011.
5. Coordinating Center of Knowledge for
Disaster Management. Guidelines for
establishing a temporary community
shelter, the first issue, October 26,
2011. Nonthaburi: Coordinating Center
of Knowledge for Disaster Management;
2011.
6. Chouykhumchoo A. Experience in
management of shelter for flood victims:
Thammasat University, Rangsit Center.
Thai J Nursing Council 2012;27(special
issue):31-43.
7. Suriyawongpaisal P. The Great Flood in
2011: lessons from experience. Bangkok:
Sunta Press Limited Partnership; 2012.
8. Colaizzi PF. Psychological research
as the phenomenologist views it. In:
Valle R., King M., editors. Existential -
phenomenological alternatives for
psychology. London: Oxford University
Press; 1978. p. 48-71.
9. The response to disease and health risk
from flooding team. Flood crisis shelter
for disease prevention and control
(draft 1.2). Nonthaburi: Ministry of Public
Health; 2011.
10. Bureau of Disaster Prevention and
Mitigation Policy. Management guidelines
for temporary shelter. Bangkok:
Department of Disaster Prevention and
Mitigation, Ministry of Interior; 2011.
11. Suthiyano S, Dechapanyo T, Kunawut
P, et al. The approach and results of
activities for shelter of flood victims by
Threefold Learning Principle to heal and
develop lives of victims: shelter organized
by Mahachulalongkornrajavidyalaya
University. Proceedings of the
International Symposium on the
Buddha’s Enlightenment for the WellBeing of Humanity 2012. 2012; May 31;
MCU Conference Hall, Ayutthaya.
12. Chaichan T, Wongbutesri P. Logistics
operations first aid plan for flood victims
after 48 hours. Nakhon Ratchasima:
Suranaree University of Technology;
2013.
13. Jirasratsiri M. The administration model
of temporary medical and public health
service shelter for flood victims: case
study of the temporary flood victims at
the Physical Education College, Chonburi
Province, Thailand. J Prapokklao Hosp
Clin Med Educat Center 2012;29(2):109-22.
14. Phoromyen S. Great flood crisis and
older persons: lessons to find a way out.
Nonthaburi: Health Systems Research
Institute; 2012.
15. Seeherunwong A, Yuttatri P, Wattanapailin
A, et al. Thai nurses’ experiences in
providing mental health services to
survivors of the 2004 tsunami six months
post-disaster. J Nurs Sci 2012;30(1):16-27.
16. Institute for Population and Social
Research: Mahidol University. Assessing
and developing social assistance system
in crisis situation. Bangkok: The Study
and Development of Social Support
Systems in Crisis Project; 2012.
17. The Sphere Project. Humanitarian
charter and minimum standards in
disaster response. Geneva: The Sphere
Project; 2004.

Downloads

Published

2018-04-30

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)