พฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • จิรวรรณ อินคุ้ม สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศิริลักษณ์ จี๋บุญม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อารีรัตน์ วาปีทะ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สรัสนันท์ ระวิงทอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เมธาวี กระจับเงิน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พัสตราภรณ์ จิตรชอุ่ม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

พฤติกรรมการออกกำลังกาย, เจตคติ, การรับรู้สมรรถนะของตนเอง, ความเครียด, นิสิตพยาบาล

Abstract

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกาย เปรียบเทียบความแตกต่างของ พฤติกรรมการออกกำลังกาย โดยจำแนกตามเพศ และดัชนีมวลกาย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อ การออกกำลังกาย ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้สมรรถนะของตนเองกับพฤติกรรมการออก กำลังกายของนิสิตพยาบาล เป็นงานวิจัยภาคตัดขวาง (Cross sectional study) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนิสิต พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 247 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างมีระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผ่านการทดสอบ คุณภาพ ใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย Independent T-test, One-way ANOVA, Pearson correlation ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการออกกำลังกายในระดับปานกลาง (80.57%) พฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตชายและหญิง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่นิสิตที่มีดัชนีมวลกายแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับพฤติกรรมการออก กำลังกาย พบว่า เจตคติต่อการออกกกำลังกายไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ในขณะที่ปัจจัยด้านความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบ การสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้สมรรถนะ ของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยเสนอแนะว่า การลดความเครียดที่เกิดขึ้นโดยการสร้างเสริมบรรยากาศและสนับสนุนสถานที่ในการ ออกกำลังกายที่รู้สึกสบาย ผ่อนคลาย สะอาด สะดวก จัดตารางการเรียนนิสิตให้มีช่วงเวลาในการออกกำลังกาย ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตประเมินสมรรถนะของตนเองในการออกกำลังกาย จะส่งเสริมให้พฤติกรรมการออก กำลังกายของนิสิตพยาบาลเพิ่มมากขึ้น

Abstract
This study aimed to examine exercise behaviors, compare the differences between exercise behaviors characterized by gender and body mass index and investigate
the association between attitudes to exercise, stress, social support, perceived self-efficacy and exercise behaviors of nursing students. This study is the cross-sectional study that uses systematic random sampling to obtain 247 nursing students of the bachelor degree of Nursing Science program of the Faculty of Nursing, Srinakharinwirot University, in the academic year of 2016. The qualified questionnaires were used to collect data. Descriptive statistic such as frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics such as independent T-test, ANOVA, and Pearson correlation were applied for data analysis based on the statistically significant
level at 0.05. The results showed that most of the sample had scores of exercise behaviors at a moderate level (80.57%). Exercise behavior scores characterized by gender were not statistical significance differences but exercise scores characterized by body mass index were statistically significant differences. The results of the correlational analysis reveal that there were no statistically significant correlations between attitudes to exercise and exercise behaviors but there was a negative statistical significance correlation between stress and exercise behaviors. Moreover, social support and perceived self-efficacy have a positive statistically significant association with exercise behaviors. The results of the study suggest that stress reduction, comfortable and relaxed atmosphere, suitable exercise places, reorganization of study schedules for exercise and promotion of perceived self-efficacy assessment may maximize exercise behavior improvement in nursing students.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Guthrie LC, Butler SC, Lessi K, et al. Time
perspective and exercise, obesity, and
smoking: Moderation of associations by
age. AJHP 2014;29(1):9-16.
2. Chan AS, Ho Y, Cheung M, et al.
Association between mind-body and
cardiovascular and memory in older
adults. J Am Geriatr Soc 2005;53(10):
1754-60.
3. Sanches A, Costa R, Marcondes, FK, et al.
Relationship among stress, depression,
cardiovascular and metabolic changes
and physical exercise. Fisioter mov
2016;29(1):23-36.
4. Thompson PD, Buchner D, Pina LL,
et al. Exercise and physical activity
in the prevention and treatment of
atherosclerosis cardiovascular disease: A
statement from the council on clinical
cardiology. ATVB 2003;23:e42-e49.
5. Billinger SA, Arena R, Bernhardt J,
et al. Physical activity and exercise
recommendation for stroke survivors: A
statement for health care professionals
from the American heart association/
American stroke association. Stroke
2014;45:2532-53.
6. Kouariyakul A, Puengbanhan K, Suthana
P, et al. Factors predicted health
risk behaviors of nursing students of
Baromarajonani college of nursing,
Uttaradit. J Health Sci 2010;4(1):19-26.
7. P a o p o n g S , K a m p e r a y a n o n U ,
Chansataporn S. Healthy behaviors of
nursing students at Boromarajonani
college of nursing, Nakhonratchasima.
The journal of Boromarajonani college
of nursing, Nakhonratchasima 2011;
17(1):81-92.
8. The U.S. Department of Health and
Human Service. The physical activities
guideline advisory committee report
2008. Available from https://health.gov/
paguidelines. Accessed from Oct 10,
2016.
9. Kaewvilai S. Factors affecting exercise
behaviors of undergraduate students
Rajamangala University of technology
Pranakhon. (Thesis for master degree,
Faculty of Business Administration).
Bangkok: Rajamangala University of
technology Pranakhon; 2009.
10. Watcharathanakit S, Moolasarn S,
Phanritdam S, et al. Physical exercise
behavior of Ubon Ratchathani University
undergraduate students. IJPS 2012;8(3):
35-47.
11. Mhaopech K, Choupanich K, Lapho P, et
al. Behaviors for exercise of personnel
in Kasetsart University, Kamphaengsaen
Campus. Research report granted from
Faculty of Education and Thai Health
Promotion Foundation. Nakhon Prathom:
Kasetsart University, Kamphaengsaen
Campus; 2012.
12. Boonpuem N. Stress and coping of
traditional medicine students of
Rajamangala University of Technology
Thanyaburi. (Thesis for master degree,
graduate school). Bangkok: Silpakorn
University; 2010.
13. Triprakong S, Sangmanee W, Thavalprasit
K. Factors influencing exercise behaviors
of nursing department personnel in
Songklanagarind hospital. JFONUBUU
2012;20(2):75-92.
14. Varela-Mato V, Cancela JM, Ayan C, et
al. Lifestyle and Health among Spanish
University Students: Differences by
Gender and Academic Discipline. Int
J Environ Res Public Health 2012;9(8):
2728-41.
15. Hawker CL. Physical activity and mental
well-being in student nurses. Nurse Edu
Today 2012;32:325-31.
16. Bourin P, Chueychom S, Nansupawat W.
Factors influencing exercise behaviors
of nursing students. J Nurs Health Care
2015;33(2):176-86.
17. Gibbons C, Dempster M, Moutray M.
Stress and eustress in nursing students. J
Adv Nurs 2007;61(3):282-90.
18. Chaveechan W, Chamnankij B. Exercise
behaviors promotion guideline in
undergraduate students of Nakhon
Sawan Rajabhat University. JSSRA 2009;
4(9):94-105.
19. Kamlue P. Factors influencing exercise
of undergraduate students of Payap
University. (Thesis for master degree,
graduate school). Chiang Mai: Chiang Mai
University; 2000.
20. Pender NJ, Murdaugh CL, Parson MA.
Health Promotion in Nursing Practice. 4th
ed. Upper Saddle River, N.J: Prentia Hall;
2002.
21. Intorn S. Relationship between selected
factors and exercise behaviours of
middleaged adult in Nakhon Sawan
province. [master degree thesis] Bangkok:
Chulalongkorn University; 2003.
22. Poobalan AS, Aucottt LS, Clarke A, et
al. Physical activity attitudes, intentions
and behaviour among 18-25 year olds: A
mixed method study. BMC Public Health
2012;12(640):1-10.
23. Bandura A. A social cognitive theory of
personality. In L. Pervin & O. John (Ed.),
Handbook of personality. 2nd ed., pp.
154-196. New York: Guilford Publications;
1999.

Downloads

Published

2018-04-30

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)