ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานของพนักงาน ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เขตภาคเหนือตอนล่าง

Authors

  • วณิชชา คันธสร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • อาจินต์ สงทับ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Keywords:

พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ, พนักงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, โรงพยาบาล ระดับตติยภูมิ

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทางานและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานของพนักงานห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เขต 2 และเขต 3 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 202 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบ่งกลุ่ม (Stratified cluster sampling) เก็บข้อมูลด้วย แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.3 อายุเฉลี่ย 41.46 ปี สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 53.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 68.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 26,075 บาท เป็น นักเทคนิคการแพทย์ ร้อยละ 47.0 ประสบการณ์การทำงานในแผนกงานที่ปฏิบัติมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39.1 มีการทำงานหมุนเวียนเป็นกะเช้า/บ่าย/ดึก ร้อยละ 75.2 เคยประสบอุบัติเหตุในการทำงาน ร้อยละ 51.5 การสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 2.45, SD = 0.46) โดยพบว่าสัมผัสกับ สิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพมากที่สุด คือ การสัมผัส เลือด สารคัดหลั่งและเนื้อเยื่อ ร้อยละ 59.9 สัมผัสมาก กับเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่ 2 ที่สร้างความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยปานกลางแก่ผู้สัมผัส ร้อยละ 52.5 การรับรู้ความเสี่ยง

 

Abstract
This cross-sectional study was conducted to determine the preventive health risk behaviors and factors affecting preventive health risk behaviors among medical laboratory workers at tertiary hospitals in the area of 2nd and 3rd Health Regions under the authority of the Ministry of Public Health, located in lower northern Thailand. A total of 202 samples were recruited, using stratified cluster sampling and a questionnaire was employed for data ollection. The data was analyzed by frequency, percentage, standard division and multiple regression analysis. The results revealed that most of the samples were 66.30% female with a mean age of 41.46 years. Fifty three percent were married and 68.8% completed Bachelor’s degree or higher. Their monthly incomes were 26,075 baht. Forty-seven percent of them were medical technicians of 39.1% had working over 20 years. Approximately 75.0% had a rotation in their shift morning or afternoon and late and 51.5% had an accident at work. In overview, the samples exposed health threats at moderate level (Mean = 2.45, SD = 0.46), and the perceived risk and they had supported policy in term of safety from the agency was observed at high level (Mean = 3.83, SD = 0.05) and (Mean = 1.47, SD = 0.25). However, the preventive health risk behaviours were at moderate levels (Mean = 3.37, SD = 0.43). The factors that affected preventive health risk behaviours were ordered by the variances of preventive health risk behaviours presented from maximum to minimum. These included 1) exposure to health threats from work 2) perceived benefits of the preventive health risk behaviours practices and 3) ages. These factors could predict preventive health risk behaviours at 21.7%, at a statistically significant level of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. World Health Organization [Internet].
The World health report 2006: Health
worker and occupational health risks
2006 [cited 2016 June 22]. Available
from: http://www.who.int/occupational_
health/topics/hcworkers/en/.
2. Rattanasupha B, Sunthornpong A.
Potential hazards in the laboratory.
J Depart Sci Serv 2012;60(189):42-3.
3. Jirapongsuwan A. Health threats
from working environment and
enterprise surveys. J Public Health Nurs
2013;27(3):107-14.
4. Bureau of Labor Safety Department of
Labor Protection and Welfare Ministry of
Labor. Report on occupational health in
2015. Bangkok: Pinnacle Advertising Co.,
Ltd.; 2015.
5. ShengLi N. ILO list of occupational
diseases and health care workers: Health
care workers (editorial). Afr Newsl Occup
Health Saf 2010;20(1):4-9.
6. Ndejjo R, Musinguzi G, Yu X, et al.
Occupational health hazards among
healthcare workers in Kampala,
Uganda. J Environ Public Health 2015;
doi:10.1155/2015/913741.
7. Chaiear N (Narrator). Health risk
prevention in hospital personnel.
Proceeding of the 30th uhosnet meeting
at Faculty of medicine, Chiang Mai
University 2007; Oct 25-26; Chiang Mai,
Thailand.
8. Phaktongsuk P, et al. Occupational
health and safety in hospitals, 1st ed.
Bangkok: Union Creation; 2012.
9. Chutiwongthanapat T. Development of
the manual of medical laboratory quality
management [Independent Study].
Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat
Open University; 2008.
10. Wiwantikit V. Life threatening conditions
to the patient receiving service from
clinical laboratory (letter). Iran J Pathol
2010;5(1):51.
11. Utama A. The prevalence of health
problems in biomedical laboratory
workers in a medical school [Master
of Science Program in Occupational
Medicine]. Bangkok: Chulalongkorn
University; 2010.
12. Prayoonwong A. Work-related health
problems of hospital workers in
Chaopraya Abhaibhubejhr Hospital,
Prachinburi province. J Public Health
Nurs 2013;27(2):54-62.
13. Sripuang N, et al. [Internet]. The research
of health risk factors in the field of
occupational health and environmental
toxicology in laboratory workplaces
(abstract). 2009 [cited 2016 June
22]. Available from: http://rir.nrct.
go.th/rir/?page=researcher&author_
code=1898.
14. Kaliang M. Proposed guidelines for
administration of safety, occupational
health, and environment in hospital
under the Ministry of Public Health: A
case study of Songkhla Hospital. Princess
of Naradhiwas University. J Humanities
Social Sci 2015;2(2):72-84.
15. Butprasert K. Safety behavior of
laboratory workers in medical
laboratories at a medical school.
[Master of Science Program in Health
Research and Management]. Bangkok:
Chulalongkorn University; 2013.
16. Giurgiu DI, Jeoffrion C, Grasset B, et
al. Psychosocial and occupational risk
perception among health care workers:
a Moroccan multicenter study. BMC Res
Notes 2015;8:408. doi:10.1186/s13104-
015-1326-2.
17. Kaewdok T. Factors influencing the
preventive health behavior for infectious
diseases among health care professionals
in Wichianburi hospital [Master of
Public Health in Environmental Health
and Safety Management]. Bangkok:
Thammasat University; 2010.
18. Changya W. Relationships between risk
perception, support from head nurse,
working environment, and safety working
behaviors of professional nurses, Tertiary
hospital in Bangkok Metropolis [Master
of Nursing Science Program in Nursing
Administration]. Bangkok: Chulalongkorn
University; 2008.
19. Sewunet T, Kebede W, Wondafrash B,
et al. Survey of safety practices among
Hospital laboratories in Oromia Regional
State, Ethiopia. Ethiop J Health Sci
2014;24(4):307-10.
20. Ejilemele AA, Ojule AC. Knowledge,
attitude and practice of aspects
of laboratory safety in pathology
laboratories at the University of Port
Harcourt Teaching Hospital. Niger J Clin
Pract 2005;8(2):102-6.
21. Tharaporn T. Infection preventive
behaviors of army Institute of pathology
laboratory technicians [Master of
Science in Health Education]. Bangkok:
Kasetsart University; 2009.
22. Songtanoo S. Risk perception and
risk prevention and control behaviors
among laundry workers in Community
Hospital [Master of Science in Health
System Management]. Songkla: Prince of
Songkla University; 2014.
23. Srisintorn W. Hospital hazard exposure
proportion and medical service
utilization in health care workers of
Prince of Songkla Hospital [Master
of Science Program in Occupational
Medicine]. Bangkok: Chulalongkorn
University; 2007.

Downloads

Published

2018-04-30

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)