ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อโรคมือ เท้า ปาก ของเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

Authors

  • ชฎาพร อินต๊ะ อินต๊ะ ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ศิริญาพร สิทธิสาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • พิลาสินี วงษ์นุช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ผุสดี ลออ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ญาณสินี สุมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • กรกช จันทร์เสรีวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ธวัชชัย อภิเดชกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Keywords:

โรคมือ, เท้า, ปาก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ, เด็ก

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นแบบ Case-control design มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิด โรคมือ เท้า ปาก ของเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 40 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย กลุ่ม ตัวอย่างสุ่มจากเด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด 380 ราย (115 เป็นกลุ่มผู้ป่วย และ 265 เป็นกลุ่มควบคุม) แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์เด็กเล็ก และสิ่งแวดล้อมศูนย์เด็กเล็ก สถิติถดถอย โลจิสติกส์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ระดับนัยความผิดพลาดที่ยอมรับได้ที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่อาศัย อยู่ในศูนย์เด็กเล็กที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดีมีโอกาสเป็นโรคมือ เท้า ปาก มากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในศูนย์เด็กเล็กที่มี อากาศถ่ายเทสะดวก (OR adj = 3.11, 95%CI = 1.32-7.32) เด็กที่อาศัยอยู่ในศูนย์เด็กเล็กที่ไม่มีสบู่ในห้องน้ำ มีโอกาสเป็นโรคมือ เท้า ปาก มากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในศูนย์เด็กเล็กที่มีสบู่ในห้องน้ำ(OR adj = 2.84, 95%CI = 1.33-6.07) และเด็กที่มีพฤติกรรมไม่ล้างมือก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำ มีโอกาสเป็นโรคมือ เท้า ปาก มากกว่า เด็กที่ล้างมือก่อนและหลังใช้ห้องน้ำ (OR adj = 3.74, 95%CI = 1.61-8.70) ดังนั้น การพัฒนาสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็ก

 

Abstract

This is a community-based case control study that aimed to identify the factors associated with hand foot mouth disease (HFMD) among children under 6 years old in 40 day care centers (DCCs) in Chiang Rai Province, Thailand. A total of 380 subjects were randomly recruited (115 cases and 265 controls). Data were analyzed using the logistic regression model at alpha = 0.05 to identify the association between variables. The results revealed that the children who stay in a poorly ventilated DCCs had a greater chance of HFMD infection than those who lived in well ventilated DCCs (OR adj = 3.11, 95%CI = 1.32-7.32). The children who lived in DCCs that did not provide a soap in toilet had a greater chance of HFMD infection than those who lived in DCCs that provide a soap in toilet (OR adj = 2.84, 95%CI = 1.33-6.07). The children who did not wash their hands before and after using the toilet had a greater risk for HFMD infection than those who usually wash their hands before and after using the toilet (OR adj = 3.74, 95%CI = 1.61-8.70). Improving environmental sanitation of a DCC is significant for prevention and control of HFMD infection in children.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Qiaoyun F, Xiongfei J, Lihuan L, et
al. Epidemiology and etiological
characteristics of hand, foot and mouth
disease in Huizhou City between 2008
and 2011. Archives of Virol 2012;158(4):
895-9.
2. World Health Organization [WHO]. Fact
sheet; hand, foot and mouth disease.
[Cited 2017 Feb 16]. Available from:
http://www.wpro.who.int/mediacentre/
factsheets/fs_10072012_HFMD/en/.
3. Somkit K, Saowapak H. A report on
hand foot mouth disease situation in
Thailand, 2014. Ministry of Public Health,
2014. [Cited 2016 Jun 16]. Available
from: http://www.boe.moph.go.th/files/
report/20140729_43933995.pdf.
4. Somkit K, Saowapak H. Epidemiology of
hand foot mouth disease and enterovirus
infection in Thailand 2013. Ministry of
Public Health, 2014. [Cited 2016 Jun 16].
Available from: http://www.boe.moph.
go.th/files/report/20150106_66194901.
pdf.
5. Bureau of Epidemiology, Ministry of
Public Health. Surveillance data of hand
foot mouth disease situation, 2015.
[Cited 2016 Jun 16]. Available from:
http://27.254.33.52/healthypreschool/
contents/view/information/138.
6. Chiang Rai Provincial Public Health
Office. Hand foot mouth situation in
Chiang Rai, 2016. [Cited 2016 Jun 6].
Available from: http://cro.moph.go.th/.
7. National Statistical Office. Number of
tourism in Thailand. [Cited 2017 Jan 16].
Available from: http://service.nso.go.th/
nso/web/statseries/statseries23.html.
8. Centers for Disease Control and
Prevention. Hand, foot, mouth disease
2017. [Cited 2017 Feb 16]. Available
from: https://www.cdc.gov/hand-footmouth/about/transmission.html.
9. Wang H, Du Z, Wang X, et al. Detecting
the association between meteorological
factors and hand, foot, and mouth
disease using spatial panel data models.
International Society for Infectious
Diseases. 2015;34:66-70.
10. Ma E, Lam T, Wong C, et al. Is hand,
foot and mouth disease associated with
meteorological parameters?. Epidemiol
Infect 2010;138(12):1779-88.
11. Zhang Z, Xie X, Chen X, et al. Shortterm effects of meteorological factors
on hand, foot and mouth disease
among children in Shenzhen, China:
Non-linearity, threshold and interaction.
Science of the Total Environment 2016;
539(160):576-82.
12. Department of Local Administration.
Annual budget allocation in 2016. [Cited
2016 Jun 6]. Available from: http://www.
dla.go.th/index.jsp.
13. Department of Local Administration,
Chiang Rai Local Administration.
Information of day care center in Chiang
Rai, 2015. [Cited 2016 Jun 6]. Available
from: http://www.chiangrailocal.go.th.
14. Schlesselman JJ. Case-Control Studies.
New York: Oxford University Press, 1982.
15. Waltz CF, Strickland OL, Lenz ER.
Measurement in nursing and health
research. 5th edit. New York: Springer
Publishing Company, LLC; 2017.
16. Alisha R, Tonja N, Sanjeev M, et al.
Development and validation of the type
I diabetes nutrition knowledge survey.
Diabetes Care 2012;35(8):1643-7.
17. Ministry of Public Health. Standard day
care center development guideline. [Cited
2017 Feb 28]. Available from: http://
k4ds.psu.ac.th/pp57/FileDownload/Guide
of quality center of lively child center.pdf.
18. Ministry of Public Health. Report: Hand
foot mouth situation in Thailand in 2016.
[Cited 2017 Feb 28]. Available from:
http://www.amno.moph.go.th/amno_
new/attachments/3958_disease%20.
pdf.
19. Prachakon W, Sangkhom L. Social capital,
trust, economic stress and religion in a
cohort of 87,134 Thai adults. Warasan
Prachakon Lae Sangkhom 2011;19(2),
183-96.
20. Ruan F, Yang T, Ma H, et al. Risk factors
for hand, foot, and mouth disease and
herpangina and the preventive effect of
hand-washing. Pediatrics 2011;127(4):
e898–904.
21. Navarro E, Almagro D, Jaldo R, et al.
Outbreak of hand, foot and mouth
disease with onychomadesis caused
by coxsackie virus A16 in Granada. An
Pediatr (Barc) 2015;82:235-41.
22. Ministry of Public Health. Guideline for
hand foot mouth disease surveillance
in academy 2016. [Cited 2017 Jan 28].
Available from: http://www.bmadcd.
go.th.
23. Huang J, Wang J, Bo Y, et al. Identification
of health risks of hand, foot and mouth
disease in China using the geographical
detector technique. Int J Environ Res
Public Health 2016;11(3):3407-23.
24. Chen S, Du J, Jin Y, et al. Risk factors
for severe hand, foot, mouth disease
in children in Hainan, China, 2011-2012.
Asia Pac J Public Health 2015;27(7):715-22.
25. Koh WM, Bogich T, Siegel K, et al.
The epidemiology of hand, foot and
mouth disease in Asia. Pediatr Infect
Dis J 2016;35(10):e285-e300.
26. Cheng J, Wu J, Xu Z, et al. Associations
between extreme precipitation and
childhood hand, foot and mouth disease
in urban and rural areas in Hefei, China.
Sci Total Environ 2014;497-498:484-490.
27. Li W, Teng G, Tong H, et al. Study on risk
factors for severe hand, foot and mouth
disease in China. PLoS One 2014;9(1):
e87603. doi: http://dx.doi.org/10.1371/
journal.pone.0087603.
28. Owatanapanich S, Wutthanarungsan R,
Jaksupa W, et al. Risk factors for severe
hanf, foot and mouth disease. Southeast
Asian J Trop Med Public Health 2015;
46(3):449-59.
29. Hualiang L, Limei S, Jinyan L, et
al. Protective effect of exclusive
breastfeeding against hand, foot and
mouth disease. BMC Infect Dis 2014;14:
645. doi: 10.1186/s12879-014-0645-6.
30. Zhang D, Li R, Zhang W, et al. A casecontrol study on risk factors for severe
hand, foot and disease. Sci Rep 2017;
7:40282. doi: 10.1038/srep40282.
31. Limei S, Hualiang L, Jinyan L, et al.
Evaluating the transmission routes
of hand foot and mouth disease in
Guangdong, China. Am J Infect Control
2016 Feb;44(2):e13-4. doi: 10.1016/j.
ajic.2015.04.202.
32. Jinyan W, Yanni X, Zhihang P. Modeling
seasonal HFMD infections with the
effects of contaminated environments
in mainland, China. Appl Math Comput
2016;274:615-27.

Downloads

Published

2018-04-30

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)