ผลการให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างจำเพาะเจาะจงต่อน้ำหนักแรกเกิด ของทารกในสตรีตั้งครรภ์เดี่ยวที่ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตช้า

Authors

  • ทองทวี ศุภาคม ศุภาคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
  • เตือนใจ เกิดแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
  • กิจจา เจียรวัฒนกนก ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
  • จิราวรรณ ดีเหลือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า, สตรีตั้งครรภ์เดี่ยว, การให้คำแนะนำแบบจำเพาะเจาะจง, Fetal growth restriction, singleton pregnant women, specific counseling

Abstract

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของสตรีตั้งครรภ์มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์และน้ำหนักแรกเกิด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการให้คำแนะนำอย่างจำเพาะเจาะจง เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์เดี่ยวที่ตรวจพบทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้าต่อการเพิ่มน้ำหนักแรกเกิดของทารก โดยเก็บข้อมูลแบบย้อนหลังในสตรีตั้งครรภ์เดี่ยวที่มาฝากครรภ์และคลอดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559 จำนวน 120 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับคำแนะนำแบบจำเพาะเจาะจง จำนวน 78 คน และกลุ่มที่ 2 ได้รับการดูแลแบบวิธีปกติ จำนวน 42 คน ผลการศึกษาพบว่าสตรีตั้งครรภ์ทั้ง 2 กลุ่มมีอายุเมื่อตั้งครรภ์ ลำดับการตั้งครรภ์ อายุครรภ์เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ ส่วนสูง ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนของสตรีตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่ตรวจพบทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า และเพศทารกไม่แตกต่างกัน แต่น้ำหนักมารดาที่เพิ่มขึ้นตลอดการตั้งครรภ์และอายุครรภ์เมื่อคลอดมีความแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักทารกแรกเกิดพบว่ากลุ่มที่ได้รับคำแนะนำแบบจำเพาะเจาะจงมีน้ำหนักเฉลี่ย 2,814.53±269.08 กรัม ส่วนกลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบวิธีปกติมีน้ำหนักเฉลี่ย 2,413.53±362.57 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ภายหลังปรับความแตกต่างของน้ำหนักมารดาที่เพิ่มขึ้นตลอดการตั้งครรภ์ และอายุครรภ์เมื่อคลอด ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเกาส์เชี่ยน พบว่ากลุ่มที่ได้รับคำแนะนำอย่างจำเพาะเจาะจง สามารถเพิ่มน้ำหนักทารกแรกเกิดได้มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบวิธีปกติ 253.26 กรัม โดยมีความเชื่อมั่น 95% ว่าน้ำหนักทารกแรกเกิดมีค่าเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง 139.02 กรัม ถึง 367.51 กรัม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ดังนั้นสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า จึงควรได้รับคำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างจำเพาะเจาะจงซึ่งจะส่งผลให้ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

Proper health behavior of pregnant women affected fetal growth and birth weight. The
purpose of this study was to study the effect of specific counseling for behavioral modification
to birth weight of singleton pregnant women with fetus growth restriction. Retrospective cohort
in 120 singleton pregnancies with Fetal growth restriction who were attended for antenatal
care and delivery in Health promoting hospital, Health region 1, Chiang Mai was conducted
from October 1, 2013 to September 30, 2016. They were divided into 2 groups. The first
group comprised 78 pregnant women who received specific counseling to modify improper
behavior before delivery. The second group comprised 42 pregnant women who received
conventional care. The results showed that pregnant women in both groups had the difference
in total weight gain during pregnancy and gestational age at birth, whereas age at pregnancy,
pregnancy sequence, gestational age at first antenatal, pre-pregnancy weight, height, body
mass index before pregnancy, complications of pregnant women, gestational age detected for
fetal growth restriction and the baby sex were not different. When compared to birth weight, it
was found that the specifically counseled group had an average birth weight 2,814.53±269.08 g,
whereas the conventional care group had an average weight gain 2,413.53±362.57 g, which
was significantly different (p<0.001). After adjusting the difference of total weight gain during
pregnancy and gestational age at birth with Gaussian multiple regression analysis, it was found
that the specifically counseled group could increase birth weight more than conventional
care group about 253.26 g with a 95% confidence interval. The birth weight was significantly
increased between 139.02 g and 367.51 g, (p<0.001). Pregnant women with fetal growth
restriction should be specifically advised to modify health behaviors, which may result in
increased birth weight.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Dall’Asta A, Brunelli V, Prefumo F, et
al. Early onset fetal growth restriction.
Maternal Health, Neonato Perinato
2017;3:2.
2. Bharati P, Pal M, Bandyopadhyay M,
et al. Prevalence and causes of low
birth weight in India. Malays J Nutr
2011;17(3):301-13.
3. Berghella V. Maternal-fetal evidence
based guidelines 3rd edition. New York:
CRC press Tailor and Francis group; 2017.
4. The United Nations Children’s Fund and
World Health Organization. 2004:1-27.
5. Cetin I, Mando C, Calabrese S. Maternal
predictors of intrauterine growth
restriction. Curr Opin Clin Nutr Metab
Care 2013;16(3):310-9.
6. Feldman PJ, Dunkel-Schetter C, Sandman
CA, et al. Maternal social support predicts
birth weight and fetal growth in human
pregnancy. Psychos Med 2000;62(5):715-25.
7. Romo A, Carceller R, Tobajas J.
Intrauterine growth retardation (IUGR):
epidemiology and etiology. Pediatr
Endocrinol Rev 2009;6 Suppl 3:332-6.
8. ACOG Committee opinion No. 650:
physical activity and exercise during
pregnancy and the postpartum period.
Obs Gyn 2015;126(6):e135-42.
9. Niedhammer I, O’Mahony D, Daly S, et
al. Occupational predictors of pregnancy
outcomes in Irish working women in the
Lifeways cohort. BJOG 2009;116(7):943-52.
10. Maria Siega-Riz A, Herrmann TS, Savitz
DA, et al. Frequency of eating during
pregnancy and Its effect on preterm
delivery. Am J Epidemiol 2001;153(7):647-52.
11. Englund-Ogge L, Birgisdottir BE, Sengpiel
V, et al. Meal frequency patterns and
glycemic properties of maternal diet
in relation to preterm delivery: results
from a large prospective cohort study.
PloS one 2017;12(3):e0172896.
12. Casanueva E, Rosello-Soberon ME,
De-Regil LM, et al. Adolescents with
adequate birth weight newborns
diminish energy expenditure and cease
growth. J Nutr 2006;136(10):2498-501.
13. Devesa J, Almengló C, Devesa P. Multiple
effects of growth hormone in the body:
Is it really the hormone for growth?
Clin Med Insights Endocrinol Diabetes
2016;9:47-71.
14. Stacey T, Thompson JM, Mitchell EA, et
al. Association between maternal sleep
practices and risk of late stillbirth: a casecontrol study. BMJ 2011;342:d3403.
15. Warland J. Pregnant women who
experienced late stillbirth appear less
likely to have slept on their left. Evid
Based Nurs 2012;15(1):10-11.
16. Bann D, Wills A, Cooper R, et al. Birth
weight and growth from infancy to late
adolescence in relation to fat and lean
mass in early old age: findings from
the MRC national survey of health and
development. Int J Obes 2014;38(1):69-75.
17. Lee W, Balasubramaniam M, Deter RL,
et al. Fetal growth parameters and birth
weight: their relationship to neonatal
body composition. Ultrasound Obstet
Gynecol 2009;33(4):441-6.
18. Brown LD. Endocrine regulation of fetal
skeletal muscle growth: impact on
future metabolic health. J Endocrinol
2014;221(2):R13-29.
19. van den Akker CH, Schierbeek H,
Rietveld T, et al. Human fetal albumin
synthesis rates during different periods of
gestation. Am J Clin Nutr 2008;88(4):997-
1003.
20. Baumgartner RN, Koehler KM, Romero
L, et al. Serum albumin is associated
with skeletal muscle in elderly men and
women. Am J Clin Nutr 1996;64(4):552-8.
21. Ruxton CHS, Derbyshire E, Gibson S. The
nutritional properties and health benefits
of eggs. Nutrition & Food Science 2010;40
(3):263-79.
22. Kovacs-Nolan J, Phillips M, Mine Y.
Advances in the value of eggs and egg
components for human health. J Agric
Food Chem 2005;53(22):8421-31.
23. RW M. Biochemistry: A functional
approach. Philadelphia: W.B.Saunders
company 1970:262.
24. Pantham P, Rosario FJ, Nijland M, et
al. Reduced placental amino acid
transport in response to maternal
nutrient restriction in the baboon. Am
J Physiol Regul Integr Comp Physiol
2015;309(7):R740-6.
25. Paolini CL, Marconi AM, Ronzoni S,
et al. Placental transport of leucine,
phenylalanine, glycine, and proline
in intrauterine growth-restricted
pregnancies. J Clin Endocrinol Metab
2001;86(11):5427-32.
26. Singhal A, Wells J, Cole TJ, et al.
Programming of lean body mass: a link
between birth weight, obesity, and
cardiovascular disease? Am J Clin Nutr
2003;77(3):726-30.
27. Molteni RA, Stys SJ, Battaglia FC.
Relationship of fetal and placental
weight in human beings: fetal/placental
weight ratios at various gestational ages
and birth weight distributions. J Clin
Endocrinol Metab 1978;21(5):327-34.
28. Curtin WM, Millington KA, Ibekwe TO, et
al. Suspected Fetal Growth Restriction
at 37 Weeks: A Comparison of Doppler
and Placental Pathology. Biomed Res Int
2017;2017:3723879.
29. Gernand AD, Christian P, Paul RR, et al.
Maternal Weight and Body Composition
during Pregnancy Are Associated with
Placental and Birth Weight in Rural
Bangladesh. J Nutr 2012;142(11):2010-6.
30. Schneider H, Miller RK. Receptormediated uptake and transport of
macromolecules in the human placenta.
Int J Devel Bio 2010;54(2-3):367-75.
31. Nutritional requirement during
pregnancy. In LS B, (Ed): Johns and
Bartlett 2009.
32. Melnik BC, John SM, Schmitz G.
Milk consumption during pregnancy
increases birth weight, a risk factor
for the development of diseases of
civilization. J Transl Med 2015;13:13.
33. Grieger JA, Clifton VL. A Review of the
impact of dietary intakes in human
pregnancy on infant birth weight.
Nutrients 2015;7(1):153-78.
34. Ganzevoort W, Alfirevic Z, von Dadelszen
P, et al. STRIDER: Sildenafil Therapy In
Dismal prognosis Early-onset intrauterine
growth Restriction--a protocol for
a systematic review with individual
participant data and aggregate data
meta-analysis and trial sequential
analysis. Syst Rev 2014;3:23.
35. Valensise H, Vasapollo B, Novelli GP, et al.
Maternal and fetal hemodynamic effects
induced by nitric oxide donors and plasma
volume expansion in pregnancies with
gestational hypertension complicated
by intrauterine growth restriction
with absent end-diastolic flow in the
umbilical artery. Ultrasound Obstet
Gyneco 2008;31(1):55-64.
36. Qadir M BZ. Low birth weight in
developing countries. In Kiess W
CSD, Hokken-Koelega A.C.S, (Ed).
Small for Gestational Age Causes and
Consequences. Oklahoma: Karger
2009:148-62.
37. Bhutta ZA DJ, Rizvi A, Gaffey MF,
et al. Evidence based interventions for
improvement of maternal and child
nutrition: what can be done and at what
cost? Lancet 2013;382(9890):452-77.
38. Global nutrition targets 2025 low birth
weight policy brief. In WHO, (Ed). 1000
days: WHO 2012:WHO/NMH/NHD/14.15.

Downloads

Published

2017-12-29

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)