การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเม็ดบดผงใบมะรุม ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สุนทรนิวาส ตำบลวัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Authors

  • ศรัญญา ธนมิตรามณี ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • บุญชัย วัฒนะโภคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สุนทรนิวาส ตำบลวัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Keywords:

อาการไม่พึงประสงค์ ยาเม็ดบดผงใบมะรุม โรคความดันโลหิตสูง, drug reactions monitoring, Moringa Oleifera leaf tablets, hypertension

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. World Hypertension Day 2013 brochure,
the World Hypertension League [online]
Accessed on March 18, 2013, from
http://www.worldhypertensionleague.
org/Documents/WHD/2013/WHD%20
2013% 20brochure.pdf
2. Samoh M, Ruechutakul P, Chuengchao
C. Health beliefs and self-care of
hypertension patients Tumbol Puyud
Amphoe Muang Changwat Pattani. J
Edu Prince of Songkla University Pattani
Campus 2009;20(1):53-66. (in Thai)
3. Sriyanaluk T, Punyasopun U, Srikaew M.
Complementary care practice among
patients with hypertension. Princess
Naradhiwas Univ J 2011;3(1):61-73.
(in Thai)
4. Bennett RN, Mellon FA, Foidl N,
et al. Profiling glucosinolates and
phenolics in vegetative and reproductive
tissues of the multipurpose trees
Moringa oleifera. (horseradish tree) and
Moringa oleifera L. J Agric Food Chem
2003;51:3546-53. doi: 10.1021/jf0211480.
5. Anwar H. G, Khalid A, Amin S, et al.
Pharmacological studies on hypotensive
and spasmolytic activities of pure
compounds from Moringa oleifera.
Phytother Res 1994;8(2):87-91 doi:
10.1002/ptr. 2650080207
6. Nambiar, VS, Guin P, Parnami S, et al.
Impact of antioxidants from drumstick
l e a v e s o n t h e l i p i d p r o fi l e o f
Hyperlipidemics. J Herb Med Toxicol
2010;4(1):165-72.
7. Ghiridhari VVA, Malhati D, Gheeta K. Antidiabetic properties of drumstic (Moringa
oleifera) leaf tablets. Int J Health Nutr
2011;2:1-5.
8. Adedapo, A A, Mogbojuri, et al. Safety
evaluations of the aqueous extract of
the leaves of Moringa oleifera in rats.
J MPR 2009;3(8):586-91.
9. Department of Pharmacognosy and
Pharmacutical Botany and Southarn
Center of Thai Traditional Medicine.
Faculty of Pharmacy. Prince of Songkla
University. Herb in Primary Health Care.
Bangkok. Charoen Printing Public Co.,
Ltd., 2551
10. Gardiner P, Phillips R, Shaughnessy AF.
Herbal and dietary supplement drug
interactions in patients with chronic
illness. Physician 2008;77(1):73-8.
11. Gottman JM, McFall RM, Barnett J.
Design and analysis of research using
time series. Psychological Bulletin 1969;
72(4):299-306.
12. Polit DF, Beck CT. Nursing research:
Generating and assign evidence for
nursing practice. 8th ed. Philadelphia:
Lippincott, 2008.
13. Thai hypertension society. Thai guideline
on the treatment of hypertension 2012
update 2015. [cited 2016 September 1]
Available from http://www.thaihyper
tension.org/files/GL%20HT%202015.pdf
14. Edwards IR, Aronson JK. Adverse drug
reactions: definitions, diagnosis, and
management. Lancet 2000;356:1255-9.
15. Sridama V. Medicine textbook IV.
Bangkok: Chulalongkorn University
Printing house; 2008. p. 175-201. Thai.
16. Pitthayapong S. Health status perception
and self caring of food consumption
and health of hypertension patients
[Master’s Thesis / Master of Science
Program in Nutrition Education]. Chiang
Mai: Chiang Mai University; 2551. Thai.
17. Violet C. Evaluation of herbal medicinal
product use and opinions of medical
service personnel in Long hospital, Phare
province. [Master’s Thesis / Master of
Public Health Program]. Chiang Mai:
Chiang Mai University; 2552. Thai.
18. Cronbach LJ. Coefficient alpha and the
internal structure of tests. Psychometrika
1951;16:297-334.
19. Sushma G, Shivaprasad HN, Nargund
LVG, et al. Moringa oleifera attenuates
oxidative stress in STZ-induced diabetic
rats. IJPRS 2013;2(I-1):36-44.
20. Mbikay M. Therapeutic potential of
Moringa oleifera leaves in chronic
hyperglycemia and dyslipidemia:
A review. Front Pharmacol 2012;3:24.
d o i : 1 0 . 3 3 8 9 / f p h a r . 2 0 1 2 . 0 0 0 2 4 .
eCollection.
21. Maxwell, S.E., & Delaney, H.D. Designing
experiments and analyzing data: A
model comparison perspective. Brooks/
Cole Publishing; Pacific Grove, CA; 1990.
22. Mundfrom D J, Perrett J J, Schaffer J, et al.
Bonferroni adjustments in test for
regression coefficients. Multiple Linear
Regression Viewpoints 2006;32(1):1-4.
23. Pitisuttithum P, Picheansoonthon C,
editors. Textbook of Clinical Research.
Bangkok: Faculty of Tropical Medicine
Mahidol university, 2011.
24. Pari L, Kumar NA. Hepatoprotective
activity of Moringa oleifera on
antitubercular drug-induced liver damage
in rats. J Med Food 2002:5(3):171-7.
25. Tripathi KD. Essentials of Medical
Pharmacology. Jaypee Brothers Medical
Publishers Ltd, New Delhi; 2003. pp.142-1.
26. Demir M, Demir C, Keceoglu S.
Relationship between serum bilirubin
concentration and nondipper hyper
tension. Int J Clin Exp Med 2014;
7(5):1454-8.

Downloads

Published

2017-12-29

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)