ผลของการใช้โปรแกรมพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยกิจกรรมพาเหรด 2 ผ. 4 ก. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Authors

  • มณีรัตน์ คำแหงพล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • วิรัติ ปานศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • เสฐียรพงษ์ ศิวินา โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Keywords:

พฤติกรรมการดูแลตนเอง; กิจกรรมพาเหรด 2 ผ.4 ก.; สร้างเสริมสุขภาพ; ผู้สูงอายุ, self-care behavior, program with 2 P. 4 G. parade activities, health promotion, elderly

Abstract

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและ กลุ่มเปรียบเทียบโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-79 ปี จำนวน 70 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบง่าย จากนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 35 คน กลุ่มเปรียบเทียบได้รับ กิจกรรมตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมพฤติกรรมการดูแลตนเองในการส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรม พาเหรด 2 ผ. 4 ก.) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลแบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.761 ข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติทดสอบ ค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยสรุปการสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้วยกิจกรรมพาเหรด 2 ผ. 4 ก. ทำให้ผู้สูงอายุมีการดูแลตนเองในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมดีขึ้น และควรมี การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพได้ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรนำโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างขึ้น ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมทั้งในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคประจำตัว และขยายผลไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นต่อไป

This study aimed to compare the average score of self-care behaviors among elder of the experimental and comparison groups before and after treatment, during experimental group and control group. A total of 70 participants with age ranged 60 to 79 years derived from a simple random sampling were divided into two groups, control and experimental groups, each group consisted of 35 participants. Control group received routine activities but experimental group carried out a program to promote healthy self-care behaviors (parading second pass 2 P. 4 G.) for 8 weeks. Interview for individual data and healthy self-care behaviors of the elder
was performed using interview formats. The review of quality and Cronbach’s alpha coefficient equal to 0.761. Data was analyzed for frequency, percentage, average, standard deviation, and inferential statistics using statistical t-test. The results revealed that the mean score of selfcare behavior of the experimental group was significant higher than that of the comparison group (p<0.05) after experiment. In conclusion, promoting self-care behaviors and parading 2 P. 4 G. activities improved health care behavior of the elder. It is necessary to organize activities to promote health care with self-care in mind. This ensures good health habits that will lead to a reduced risk of health problems in the elder. For further study health programs should be created to apply for the elder in both disease and non-convalescent and extend to other
community.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Arun Chirawatkun. Sample size
calculation [Internet]. Khon Khaen. 2010
[Cited 2015 Jul 8];6:33-31. Available from:
http://www.thailand.digitaljournals.org.
2. Chulaporn Sota, Rujira Duangsong,
Amornrat Phookabkhoa, and Nawaporn
Tree-od. Empowerment tambon
administrative organization in the health
community. [dissertation]. Khon Khaen:
Khon Khaen University 2010.
3. Civil registration health information
of the elderly in Kwangohn [Internet].
Chaiyaphum: Sub-district administration
organization; 2015. [Cited 2015 March 20].
Available from: http://www.khangjhone.go.th
4. Conger JA, Kanungo RN. The empowerment
process: Integrating theory and
practice. Acad Manage Rev 1988;
13(3):471-82.
5. Health promoting hospital district
Kwagohn. Elderly information summit
2010; Date 2014 Nov 12; at the meeting
room of Health promoting hospital
Kwagohn, Chaiyaphum. 2014.
6. House. Social Support Theory [Internet].
Thailand;1981 [Cited 2015 March 12].
Available from: http://www.med.
mahidol.ac.th/nursing.
7. Mahem K. Workshop participant and
creative. (AIC) [Internet]. Khon Khaen;
2009 [Cited 12 Aug 2015]. Available from:
http://www.journal.knc.ac.th.
8. Mahem K, Sri-Od P. Effectiveness of
knowledge by applying AIC take care
of their elderly. Ban Khok Plan Phong,
Tumbon Process to Ban Ped, Amphoe
Mueang, Khon Khaen. [dissertation].
Maha Sarakham: Mahasarakham
University; 2009.
9. Orem DE. Application of Orem ,s
self-care deficit theory [internet].
Thailand; 2001 [Cited 2015 March 12];
10:141-139. Available from: http://www.
researchgate.net.
10. Orem DE. Concepts of practice. 5th ed.
New York: McGraw-Hill Book. 1995.
11. Dara P. Effectiveness of knowledge
development program and health
promoting behaviors elderly, Muang
District, Saraburi Province. [dissertation].
Maha Sarakham: Mahasarakham
University; 2008.
12. Chai-asa P. Self-efficacy and social
support programs for dietary behavior
in diabetic elderly. [dissertation]. Chiang
Mai: Chiang Mai University; 2007.
13. Population structure [Internet].
C h a i y a p h u m : O f fi c e o f s o c i a l
development and human security,
Chaiyaphum province; 2013 [Cited 2015
Jul 12]. Available from: http://www.
chaiyaphum.m-society.go.th.
14. Praditphong A. Application of participatory
processes in empowerment of elderly
in elderly homes fairly Korn. Chiangmai
province. [dissertation]. Chiang Mai:
Chiang Mai university; 2004.
15. Thai elderly situation. [Internet].
Bangkok: National statistical office; 2007.
[2015 May 11]. Available from: http://
www.nso.go.th.
16. DuangKheaw T, Dejudom H. Health
behavior of the elderly Tumbol
Chommuang Amphoe Mueang Nakhon
Pathom. Nakhon Pathom Faculty of
Science and Technology, Nakhon
Pathom province. [dissertation]. Nakhon
Pathom: Nakhon Pathom Rajabhat
university; 2007.
17. Thitiporn I. Effectiveness of health
promotion programs on self-efficacy
health promoting behavior and
hypertension of hypertensive patients
Yangchoong Noi District, Srisaket
Province [dissertation]. Maha Sarakham:
Mahasarakham university; 2012.
18. Tuenjai ThongKhum. Self-care behavior
of the elderly in Tapha district Nakhon
Sawan Province. [dissertation]. Bangkok:
Silpakorn University; 2006.
19. Phongphiriyamaitree W. Effects of
Anapanasati mindfulness and selfcare at home on stress among elderly
highlan hypertension, Tambon Nong
Yao, Amphoe Mueang, Saraburi
province. [dissertation]. Maha Sarakham:
Mahasarakham University; 2010.

Downloads

Published

2017-12-29

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)