กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุในชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF