กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่รับไว้ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF