กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจช่องอกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล THE EFFECT OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION WITH THORACIC EXAMINATION ON LEARNING OUTCOME AND SATISFACTION IN NUSRING STUDENTS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy