กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรมและกลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปรียบเทียบระหว่างชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ EMOTIONAL QUOTIENT, MORAL QUOTIENT, AND LEARNING AND STUDY STRATEGIES INVENT Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy