กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของจิตตปัญญาศึกษาต่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Effect of Contemplative Education on Transformative Learning of Boromarajonani College of Nursing Bangkok’s Personnel Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy