Return to Article Details ความสัมพันธ์ระความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินการทำงานของแขนด้วย เครื่อง SensibleTAB กับการประเมินด้วย Fugl-Meyer Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การศึกษาเบื้องต้นหว่างการประเมินการทำงานของแขนด้วย เครื่อง SensibleTAB กับการประเมินด้วย Fugl-Meyer Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การศึกษาเบื้องต้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy