กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการดูแลที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF