กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และประสิทธิผลทางคลินิกของโมบายแอปพลิเคชันต่อความร่วมมือ ในการรับประทานยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการทางเมตาบอลิกที่มีอายุมากกว่า 50 ปี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy