กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา

นายพงษ์พจน์
ธีรานันตชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายสมพร
สหจารุพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1
นางจันทร์จิรา
ก๋งอุบล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2
 
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
นางสาวจรรวมล
แพ่งโยธา
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นายธรรมรัตน์
รัตนนาวินกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นายเอกชัย
ศิริพานิช
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

 

 

บรรณาธิการ

นายพีระพัชร
ไทยสยาม
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

กองบรรณาธิการ

นางสาวอัจจิมาวดี
พงศ์ดารา
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นายวิรชัย
สนธิเมือง
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาวอนัญญา
ชุติมารัต
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นายวาทิต
วุฒิมารัต
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นายสมปอง
กรุณา
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาวสมพร
อยู่ดี
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาวศศิธร
กิจไพบูลย์ทวี   
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นายปรีชา
แก่นอินทร์
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาวธนิษฐา
แสงแพร้ว
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

กองบรรณาธิการภายนอก

ดร.ชุติมา
รักษ์บางแหลม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดร.พิไลพักตร์
ชูมาก
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร.พญ.รัศมี
สังข์ทอง
หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ทพ.ขจร
กังสดาลพิภพ
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.นพ.พลเทพ
วิจิตรคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายแพทย์เอกรัฐ
จันทร์วันเพ็ญ
รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสิชล
รศ.ดร.จรวย
สุวรรณบำรุง
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.ภญ.ศิราณี   
ยงประเดิม   
หัวหน้าสาขาวิชาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายธีระพันธ์
สงนุ้ย
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.จามจุรี
แซ่หลู่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผศ.พิเศษ.ทพญ พัชรี
กัมพลานนท์  
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายฌอชนา
วิเชียร  
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
อ.นพ.ภูมิใจ
สรเสณี  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.ปุญญพัฒน์
ไชยเมล์ 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางกมลวรรณ
สุวรรณ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวโชติกา
ทับเจริญ
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาวกฤตยา
เลิศนาคร
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นายชัชชัย
หอมเกตุ
กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาวณฐารัตน์       
ไขแสง
กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางชฎาภรณ์
เพิ่มเพ็ชร์   
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางกรรณิการ์
ปลื้มสง  
กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นายวศิน
ปัญจวิรัติ  
กลุ่มศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาววาสินี
ราชนิยม  
กลุ่มกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นายธนัสม์
แซ่อุ่ย  
กลุ่มอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาวสิริวรรณ
ปรังพันธ์  
กลุ่มเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นายสุธิพร
พรหมอักษร  
กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาวสรรพพร
อุตมาภินันท์  
กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาวศิริพร
พนิตจิตบุญ  
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นายมหาดไทย
ไชยโกวิท  
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาวพิชญา
สนธิพร  
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาวแววดาว
สงวนพงค์  
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

เลขานุการ

นางกิ่งเกศ            อักษรวงศ์             กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกานติมา นะประสิทธิ์  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช