เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ :    วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิทราบผู้แต่งบทความแต่ผู้แต่งไม่ทราบ (single blinded)

ประเภทของบทความ :              นิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย บทความฟื้นฟูวิชาการ บทความพิเศษหรือบทปกิณกะ

ภาษาที่รับตีพิมพ์ :                       ภาษาไทย

กำหนดออก :                               วารสารตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม และ ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน

เจ้าของวารสาร :                          โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสาร

1) บทความที่ผู้แต่งเป็นบุคลากรภายใน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

2) บทความที่ผู้แต่งเป็นบุคคลภายนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3) ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบบทความในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่วารสารฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบ

4) เมื่อกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ
5) กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีดังต่อไปนี้
- บทความไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และถูกปฏิเสธการตีพิมพ์
- ผู้เขียนมีความประสงค์ขอถอนบทความออกจากกระบวนการพิจารณา

ทั้งนี้ มิได้หมายความว่า “บทความที่ชำระค่าบริการตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ลงในมหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร”

--------- ผู้ส่งบทความจะชำระอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น ---------