กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของรูปแบบการพัฒนานักศึกษาพยาบาลด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อความพร้อมในการเรียนรู้แบบนําตนเอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล