กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและกลุ่มอาการเมตะบอลิค การรับรู้พฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล