กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัย โดยการเทียบเคียงสมรรถนะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม* Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล