กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ กลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ : กรณีศึกษาชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดพะเยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy