กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข ภาคใต้ (The development of Instrument to Evaluate Learning Outcomes a Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy