กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะการจัดการระบบการดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy