กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการและการแนะนำบอกต่อโรงแรมฮาลาลระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล