กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกัน และควบคุมภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล