กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดอวัยวะเพศชายในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง ในจังหวัดราชบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล