กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้รูปแบบการรายงานส่งเวรที่มุ่งผลลัพธ์ทางการพยาบาลต่อ ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล