กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล