กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลเชิงโครงสร้างของความผูกพันต่อองค์การ ความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมในงาน ที่มีต่อการคงอยู่ของพนักงานบริษัท เทคซ์ปอร์ตไทย จำกัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล