กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน Time up and Go ต่อค่าความสมดุลของการลงน้ำหนักรยางค์ล่างในผู้สูงอายุ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล