Return to Article Details ผลของการชี้แนะต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ฉีดอินซูลิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล