1. การpublish ทีละเรื่อง (เฉพาะ  original article เท่านั้น ) แทนที่ของเดิม ที่publish ทีละฉบับ

(เพื่อความรวดเร็วกรณีขอผลงานทางวิชาการ)

2.ในทุกหน้า จะเพิ่มเติม

2.1 ลายน้ำ logo จิตเวชวิทยาสาร

2.2 เลข e ISSN ที่ ตอนบนของหน้า