ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งในกอง บก.

ต้นสังกัด

เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

1. Chakkarin    

Pingkhalasay

M.D

โรงพยาบาลสวนปรุง

053-908500 ต่อ 60438 pchakkarin@gmail.com

2.Dr.Wanida                            

Poompaisarnchai

กองบรรณาธิการ

นักวิชาการอิสระ(ข้าราชการบำนาญ)

wanidappsc@gmail.com

3. Mrs.Krongchit       

Wongsuwan

กองบรรณาธิการ

โรงพยาบาลสวนปรุง

053-908500 ต่อ 60113/kjwswc9@gmail.com

4. Ms.Thidarat 

Srisukho

กองบรรณาธิการ

โรงพยาบาลสวนปรุง

089-8387795/tsrisukho@hotmail.com

5. Dr.Jarunee           

Ratsamesuwiwat

รองบรรณาธิการ

โรงพยาบาลสวนปรุง

053-908500 ต่อ 60560 /janatthinee@gmail.com

6. Ms.Maturin                       

Khamwongpin

กองบรรณาธิการ

โรงพยาบาลสวนปรุง

053-908500 ต่อ 60511

7. Ms.Sakaorat

Thepprasong

กองบรรณาธิการ

โรงพยาบาลสวนปรุง

053-908500 /Skao6402@gmail.com

8.Ms.Kanchana

Hattasin

กองบรรณาธิการ

โรงพยาบาลสวนปรุง

053-908500 ต่อ 60147/khattasin@icloud.com  

9.Mrs.Wannasiri        

Panyo

กองบรรณาธิการ

โรงพยาบาลสวนปรุง

053-908500 ต่อ 60338/modmot@gmail.com

10.Mrs.Onuma     

Pusopa

กองบรรณาธิการ

โรงพยาบาลสวนปรุง

053-908500 ต่อ 60309/Ornja181@gmail.com

11.Dr.Patraporn

Tungpunkom

กองบรรณาธิการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

053-936063/ohpatra@gmail.com

12.Dr.Hunsa                         

Sethabouppha

กองบรรณาธิการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

053-949014/hunsa.s@cmu.ac.th

13.Dr.Siriorn                          

Puasiri

กองบรรณาธิการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

054-226254 ต่อ 123/psiriorn@yahoo.com

14 Dr.Kotchapong                    

Sarakan

กองบรรณาธิการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

045-352000 ต่อ 4337/kchapong@gmail.com

15.Dr.Wirat                         

Niwatananun             

Ph.D

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

053-944342-3/wiratn@gmail.com

16.Dr.Chidchanok       

Ruengorn

Ph.D

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

053-944342-3/chidchanok.r@elearning.cmu.ac.th

17.Dr.Soontaree                         

Srikosai

Ph.D Nursing

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่

053-908300-49/srikosai_s@gmail.com

18.Ms.Songsom

Phungpong

กองบรรณาธิการ

นักวิชาการอิสระ

somsomuk@yahoo.co.uk

19.Dr.Parinda

Tasee

Ph.D

คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง

tparinda@gmail.com

20.Dr.Phra Wisit   

Thitavisiddho

Ph.D, B.Ed.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

wisitnaja@gmail.com

21.Dr.Phra Khru Siri

Pariyatayanusart

Ph.D,B.Ed.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

phantemoon@yahoo.com

22.Dr.Phramaha Sakun

Mahawiro

Ph.D

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

Skun34@yahoo.com

23.Dr.Phramaha                

Surametee

Ph.D

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

suramatii@gmail.com

24.Dr.Elisa              

Mie Nishikito

กองบรรณาธิการ

Faculty of Humanities and Social Sciences Payap University

Elisa.mie.nishikito@gmail.com

25.Mrs.Tassanee                        

Sriboonruang

ผู้จัดการวารสาร

โรงพยาบาลสวนปรุง

053-908500 ต่อ 60333/ttsriboonruang@gmail.com

26. Mrs.Warin

Tasa

ผู้จัดการวารสารออนไลน์

โรงพยาบาลสวนปรุง

053-908500 ต่อ 60370/lunaz_ever@hotmail.com

27. Ms.Siree

Udomphol

เลขานุการกองบรรณาธิการ

โรงพยาบาลสวนปรุง

081-9604088/sireephol@hotmail.com