เนื่องจากจิตเวชวิทยาสารมีบทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ มากขึ้นในปัจจุบัน

เพื่อความรวดเร็ว และเป็นมาตรฐาน

ขอให้ผู้นิพนธ์ ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งเรื่อง แนบไฟล์ เอกสารรับรองการแปลจากสถาบันแปลภาษา เพิ่มเติมด้วยครับ

นพ.จักริน ปิงคลาศัย

บรรณาธิการจิตเวชวิทยาสาร